הצהרה משפטית

האתר מנוהל על ידי חברת ביכורי השדה דרום שיווק תוצרת חקלאית (2002) בע"מ (להלן "החברה" או "ביכורי השדה דרום"), ו/או מי מטעמה.
התכנים באתר האינטרנט של החברה (להלן: "האתר") מהווים מידע כללי למטרות יחסי ציבור וקידום מכירות בלבד. אין לייחס למידע ו/או
לפרשו כמתן יעוץ או המלצה כלשהי לרבות הסתמכות על מידע זה כבסיס לכל החלטה ו/או פעולה. המידע באתר נמסר "כפי שהוא" וללא שום
אחריות מכל סוג שהוא, מוצהרת או בפועל, מצד החברה. אין לייחס למידע המוצג באתר כהצהרה ו/או התחייבות מטעם החברה והחברה אינה
מתחייבת לתכנים המובאים באתר זה לרבות דיוקם, שלמותם, אמינותם, המשך זמינותם ונגישותם ללא תמורה. 
החברה נקטה אמצעים סבירים בכדי לוודא כי המידע הנמסר באתר מדויק ומעודכן, אולם המידע עלול להכיל טעויות ואי דיוקים. בשום מקרה לא
תישא החברה באחריות ו/או החבות בגין כל פעולה ו/או נזק מכל סוג שהוא, שנגרמו ע"י כל אדם ו/או תאגיד, בהתבסס על המידע באתר ו/או הנגיש
באמצעותו, בין אם נמסר ע"י החברה ובין אם נמסר ע"י צדדים שלישיים.
החברה שומרת על זכותה לשנות את המידע באתר זה בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לרבות המידע בהודעה משפטית זו. כל שינוי בהודעה משפטית
זו יכנס לתוקף מיידי עם פרסומו באתר.
הגישה, הביקור והשימוש באתר זה על תכניו, נתונים לשיקול דעתו הבלעדי של המשתמש בו ויעשו באחריותו הבלעדית. 
הטקסט, התמונות, הגרפיקה, קבצי המדיה (שמע, ווידאו וכד'), עימוד האתר וכל רכיב במכלול הצגתו, הינם קניינם הרוחני של החברה. אין להעתיק
ו/או להשתמש ו/או לשנות ו/או להפיץ פריטים אלו ללא הסכמתה המפורשת של החברה. 
הסימנים המופיעים באתר זה הינם סימני מסחר רשומים ואין לעשות בהם כל פעולה העלולה לפגוע בזכויותיה הקנייניות של החברה.