הצהרת פרטיות

ביכורי השדה דרום מכבדת את פרטיותך ומודה לך על הביקור באתר.
מידע אישי הינו פרטים אישיים של משתמשים (הידועים גם כ-"גולשים", "מבקרים") באתר זה, לרבות שמם, כתובתם, מספרי טלפון, וכתובות דוא"ל.
הנגישות לאתר אינה כרוכה באספקת מידע אישי. עם זאת, מעת לעת, ייתכן שהחברה תבקש לאסוף מידע אישי של המשתמש למטרה מסוימת,
בין היתר, לצרכי מענה על שאילתה מצד המשתמש ואספקת מידע המבוקש על ידו. החברה תיידע את המשתמשים באתר על מטרות השימוש במידע
האישי במעמד איסופו. 
במתן מידע זה, הינך מסכים כי החברה תשתמש ותגלה את המידע האישי בהתאם למטרות אותן פרסמה בעת איסופו.